E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieFormy pomocy w zakresie dożywiania Drukuj Email

 

PROGRAM POMOCY RODZINOM SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA MOPS W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE

 

Od 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać wieloletni  program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W związku z tym Rada Miasta Krakowa w dniu 15 stycznia 2013r. uchwaliła Program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. W ramach programu jako priorytetowe uznaje się udzielanie pomocy w formie gorącego posiłku, w szczególności dla dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

W celu uzyskania pomocy, muszą się Państwo zgłosić do jednej z filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, właściwej ze względu miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny przyjmie zgłoszenie i umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. Dochód ustalany jest na podstawie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc lub oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę. Po przeprowadzeniu wywiadu, wydawana jest pisemna decyzja administracyjna przyznająca (bądź odmawiająca) pomoc w formie posiłku w szkole. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

W ramach nowego programu podwyższono kryterium dochodowe uprawniającego do bezpłatnych posiłków dla uczniów, realizowanych w ramach zbiorowego żywienia oraz zmniejszono koszty partycypacji rodziców w kosztach żywienia w przypadku posiłków przyznawanych odpłatnie.

 

Dotychczas posiłki dla uczniów przysługiwały w następujących wysokościach:

- * * bezpłatnie w sytuacji gdy dochód był niższy niż 150 % kryterium dochodowego,

- *    * rodzic pokrywał 25 % kosztu posiłku w sytuacji gdy dochód był wyższy niż 150 % kryterium dochodowego oraz niższy niż 200 % kryterium dochodowego,

- *     * rodzic pokrywał 75 % kosztu posiłku w sytuacji gdy dochód był wyższy niż 200 % kryterium dochodowego oraz niższy niż 250 % kryterium dochodowego.

 

W ramach programu od 2014 r. powyższe kryteria te przedstawiają się następująco:


* posiłki bezpłatne przysługiwać będą uczniom, dla których dożywianie realizowane jest w ramach zbiorowego żywienia w sytuacji gdy dochód jest niższy niż 200 % kryterium dochodowego

* w przypadku gdy dochód będzie wyższy niż 200 % kryterium dochodowego oraz niższy niż 250 % kryterium dochodowego rodzic ponosił będzie 50 % kosztu posiłku.

 

W przypadku pozostałych osób wysokości udzielanej pomocy w formie gorącego posiłku pozostawia się bez zmian, tj. dla osób z dochodem do 150 % kryterium bezpłatnie, natomiast z dochodem pomiędzy 150 a 200 % osoba objęta pomocą pokrywa 25 % kosztu posiłku.

 

Program zakłada ponadto możliwość udzielania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomocy w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc ta zakłada, że w przypadku gdy dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego pomocy udziela się w formie sfinansowania zakupu żywności lub posiłku, natomiast w przypadku przekroczenia wyżej wymienionego kryterium w formie dofinansowania.

 

Zgodnie z § 8 przytoczonej wyżej uchwały w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc ta może być udzielania nie dłużej niż 3 miesiące. Liczba dzieci i uczniów, którym można udzielić pomocy w tym trybie nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej Kraków w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych,

 

W każdym przypadku, gdy uczeń zostaje objęte pomocą w formie posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły dyrektor ma obowiązek podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin dzieci lub uczniów korzystających z pomocy i udzielenia im adekwatnego wsparcia w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.

 

 

 

PROGRAM POMOCY RODZINOM W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE, KTÓRE W WYNIKU ZDARZEŃ LOSOWYCH ZNALAZŁY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

 

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochody są wyższe, niż określone w przepisach kwalifikujących do otrzymania dofinansowania z MOPS, a gdzie w wyniku zdarzeń losowych (np. ciężka długotrwała choroba) sytuacja materialna uległa pogorszeniu, mogą zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły/placówki i wówczas, dziecko może zostać objęte dofinansowaniem do obiadów szkolnych.

 

W każdym przypadku, gdy dziecko zostanie objęte taką pomocą w trybie art. 6a pracownicy socjalni MOPS mają obowiązek nawiązania kontaktu z pedagogiem szkolnym lub innym wskazanym przez dyrektora szkoły pracownikiem, w sprawie ustalenia przyczyn objęcia dziecka pomocą. W sytuacjach długotrwałego korzystania z tej formy pomocy, pracownicy MOPS podejmą działania w celu rozeznania sytuacji rodziny, pod kątem objęcia innymi formami pomocy, co może skutkować wizytą pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania ucznia.

 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010