E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieZasiłek szkolny Drukuj Email

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY


Zasiłek szkolny przyznawany jest przez MOPS na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Uczeń musi zamieszkiwać w Gminie Miejskiej Kraków. W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców) oraz oświadczenie o nie pobieraniu takiego świadczenia w gminie zameldowania.


Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zasiłek szkolny?


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

- pożaru lub zalania mieszkania,

- nagłej choroby w rodzinie ucznia,

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

- kradzieży w mieszkaniu ucznia,

- nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,

- innych nagłych okoliczności losowych, powodujących, że nie są zaspokojone potrzeby edukacyjne ucznia.


O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Jak ubiegać się o pomoc?


Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisem sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany.


Potrzebne dokumenty:

1) wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,

2) załączniki do wniosku – dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie poświadczające chorobę, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież), lub straż pożarną, świadectwo pracy).


Gdzie pobrać druk wniosku?


Formularze wniosków dostępne są w:

- szkole,

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

- do pobrania na stronie internetowej:
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/92423/karta

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?


Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.


W jaki sposób zasiłek szkolny jest realizowany?


Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo, niezależnie od otrzymywania innych form pomocy materialnej dla uczniów. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010