E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieStypendium szkolne Drukuj Email


Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendia szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na jedną osobę w rodzinie.


Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także zajęciach edukacyjnych poza szkołą,

- pomocy rzeczowej, w tym w szczególności zakupu podręczników,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).


Wniosek o stypendium złożyć może rodzic dziecka, dyrektor szkoły lub uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie od 1 sierpnia do 16 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października. W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.


Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Minimalna kwota stypendium wynosi 84,80 zł na miesiąc. Dla uczniów, w których rodzinach dochód nie przekracza 200 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 212 zł na miesiąc, a dla uczniów, których rodzina osiąga dochód od 200 do 456 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 159 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach: do 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku oraz do 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku, po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa.

Uczniowi nie przysługuje stypendium jeśli otrzymuje inne stypendium socjalne ze środków publicznych, a jego wysokość przekracza kwotę 2 120 zł.

Szczegółowe informacje wraz z drukami wniosków można znaleźć na stronie www.mops.krakow.pl

 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010